Visie & Missie

De identiteit Op CBS It Fundamint is het onderwijs gebaseerd op een christelijke grondslag. Het is een school voor het bijzonder onderwijs, d.w.z. dat ze bestuurd wordt door het schoolbestuur PCBO Ferwerderadiel. Hoewel ons onderwijs gebaseerd is op een Christelijke grondslag, worden alle kinderen op school toegelaten waarvan de ouders/verzorgers, ongeacht hun gezindte of afkomst, de doelstellingen van de school respecteren. Iedere dag beginnen we in de klas met een gebed en een lied en volgen we de methode ’Kind op maandag’. Hierin geven we inhoud aan de relatie met God en elkaar. Ook eindigen we de dag met gebed. De christelijk identiteit geeft vorm en inhoud aan het onderwijs dat wordt gegeven.

 

We besteden veel aandacht aan de omgang met elkaar; de school is een ontmoetingsplaats. Een goede sfeer op het plein en binnen de school heeft prioriteit. We streven naar een leef- en leerklimaat waarin respect voor elkaar voorop staat. Verschillen laten we tot hun recht komen en dit vraagt betrokkenheid vanuit alle geledingen, waardoor begrip en verdraagzaamheid aanwezig zijn. Het schoolconcept Op CBS It Fundamint streven we ernaar de leerlingen een breed onderwijsaanbod te geven waarin lezen, taal en rekenen centraal als basisvaardigheden staan voor verdere ontwikkeling. Daarnaast hebben we aandacht voor de wereld georiënteerde vakken, kunstzinnige vorming en sportieve activiteiten. Verschillen tussen leerlingen respecteren we en krijgen een beredeneerd aanbod voor hun eigen leerproces. We gebruiken hedendaagse methoden waarbinnen leerkrachten kunnen differentiëren in instructie en verwerking. Dit vereist zelfstandig werken en betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces. ICT krijgt een steeds grotere invloed binnen ons onderwijs.

 

Het schoolklimaat Vanuit onze identiteit willen we op school een klimaat scheppen waarin we op een positieve manier met elkaar omgaan. Als leerkrachten van It Fundamint zorgen we voor een veilige, functionele en uitdagende leeromgeving. We tonen in gedrag en taalgebruik respect voor de kinderen. Om als schoolgemeenschap te kunnen functioneren zijn er op school -en groepsniveau heldere omgangsregels afgesproken. In onze dagelijkse omgang met de kinderen staat voorop dat kinderen verantwoordelijkheid moeten leren dragen voor hun eigen gedrag en de effecten hiervan. Bij voorkeur proberen we positief gedrag te belonen, maar in sommige gevallen is het nodig om probleemgedrag onderling bespreekbaar te maken of kan de consequentie zelfs zijn dat we opvoeden in de vorm van een straf. Omdat opvoeden volgens onze visie een gezamenlijke taak is van ouder(s)/verzorger(s) en school, stellen we positief en regelmatig contact met de ouders bijzonder op prijs. Hierbij neemt de school soms het initiatief, maar we verwachten ook dat ouder(s)/verzorger(s) bij bijzonderheden hierin initiatief nemen naar de leerkracht toe. De communicatie betreffende sociaal-emotionele ontwikkeling, gedragingen, verstandelijke ontwikkeling verloopt na contact met de ouders altijd eerst via de eigen groepsleerkracht. Deze is het meest betrokken met de leerling en daarna met de intern begeleider en mogelijke andere betrokkenen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.